Jednolity Plik Kontrolny

Aktualności związane z JPK w RAKS

RAKSSQL

5 czerwca 2017 r. opublikowana została nowa wersja RAKSSQL 2017.1.8.1038, w której wprowadzono kolejne usprawnienia w wysyłce plików JPK.
Dodano nowe możliwości pracy z plikami JPK:
 • Umożliwiono dodawanie plików JPK dla dowolnej, wybranej firmy (niekoniecznie tej, do której jest się zalogowanym). W oknie parametrów JPK dodano pole wyboru firmy.
 • Dodano w oknie plików JPK boczny filtr, dzięki któremu można ograniczyć widoczność listy wygenerowanych plików JPK do określonego zakresu dat oraz do zalogowanej firmy (bądź rozszerzyć do wszystkich firm, zdefiniowanych w systemie).
 • Umożliwiono podpisywanie i wysyłanie wielu zaznaczonych plików JPK na raz.
 • Umożliwiono sprawdzanie statusu przetwarzania wielu zaznaczonych plików JPK na raz.
 • Umożliwiono wykonanie wydruku wielu dokumentów UPO pobranych dla wielu zaznaczonych plików JPK na raz.
22 maja 2017 roku opublikowana została nowa wersja RAKSSQL 2017.1.7.1037, w której wprowadzono zmianę w wykazywaniu danych kontrahenta w pliku "JPK_VAT" (ver. 2). Zmiana polega na wykazywaniu w tym pliku nazw pełnych kontrahentów zamiast dotychczas prezentowanych nazw skróconych.

4 kwietnia br. opublikowana została nowa wersja RAKSSQL 2017.1.6.1036, w której umożliwiono sprawdzenie i wysłanie pliku "JPK Faktury" zawierającego dokumenty sprzedażowe, w których wystąpiły NIP-y niespełniające warunków walidacji przewidzianej przez serwer Ministerstwa Finansów. Chodzi o sytuację, gdy kontrahent występujący na fakturze posłużył się NIP-em w formacie innym niż polski, a właściwym dla swojego kraju. Ponieważ walidacja po stronie serwera Ministerstwa Finansów obejmuje tylko polskie NIP-y, plik "JPK Faktury", w którym znalazł się choćby jeden "niepolski" NIP nie zostanie zwalidowany i nie będzie mógł być wysłany. Dzięki poprawce program nie wyeksportuje do pliku "JPK Faktury" takiego numeru NIP, który nie spełnia warunków walidacji oraz pominie kod kraju kontrahenta spoza Polski, tylko po to, aby plik mógł być wysłany na serwer MF i zostać przez niego przyjęty. Oczywiście polskie numery NIP i kod PL zostanie z faktur wyeksportowany (tak jak to było dotychczas). Pole NIP i kod kraju są polami opcjonalnymi, mogą w pliku nie wystąpić. W samym programie, na wystawionych dokumentach sprzedażowych, nic się nie zmieni - wprowadzone przez użytkownika NIP-y i kody państw pozostaną w takiej formie, w jakiej je zapisano. Pomijanie zagranicznych numerów NIP i kodów innych krajów jest wykonywane tylko na etapie eksportu danych do "JPK Faktury".

6 lutego 2017 roku opublikowaliśmy nową wersję RAKSSQL 2017.1.2.1032, w której zostały zawarte kolejne udogodnienia związane z wysyłką plików JPK.
Wprowadzono możliwość zaprezentowania wygenerowanego pliku JPK "Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" (ver. 2) w formie tabelki. Dzięki takiej prezentacji użytkownik może w prosty sposób przejrzeć wpisy do ewidencji VAT i wyszukać wśród nich te wpisy, w których np. podano konkretną treść (kwotę) albo w których nie podano takich danych kontrahenta jak: NIP i jego adres i do pliku JPK została wyeksportowana treść [BRAK DANYCH].

27 grudnia 2016 r. opublikowaliśmy nową wersję RAKSSQL 2017.1.1.1031 dostosowaną m.in do nowej struktury JPK 2017. Wprowadzono do modułu Finanse i Księgowość nowe wersje dwóch dotychczasowych struktur JPK:
 • JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" w wersji 2.
 • JPK „Podatkowa księga przychodów i rozchodów" w wersji 2.
Obie wersje JPK będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., przy czym:
 • JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" w wersji 2. w praktyce będzie używana po raz pierwszy w lutym 2017 r. (dane za styczeń 2017 r. będą raportowane w lutym 2017 r.)
 • JPK „Podatkowa księga przychodów i rozchodów" w wersji 2. w praktyce będzie używana po raz pierwszy dopiero w 2018 r. (dopiero wtedy obowiązek w zakresie tej struktury obejmie średnich, małych i mikro- przedsiębiorców).
Dotychczasowe wersje struktur: JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" oraz JPK „Podatkowa księga przychodów i rozchodów" nie zostały usunięte z systemu (ponieważ zostały użyte w okresie: lipiec – grudzień 2016 r.). Przy generowaniu pliku JPK w strukturach: JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" oraz JPK „Podatkowa księga przychodów i rozchodów" pojawia się okienko z wyborem wersji struktury (domyślnie podpowiada się najnowsza wersja). W przypadku konieczności złożenia korekty pliku „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" za okres: od lipca do grudnia 2016 roku, należy skorzystać z najnowszej wersji struktury. Dalej nie zmienia się nic w stosunku do tego, co było dotychczas, tj. użytkownik podaje parametry pliku, generuje go, może dokonać wstępnej walidacji poprawności danych, może wyeksportować plik do formatu XML i/lub wysłać go elektronicznie na serwer Ministerstwa Finansów.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi dokumentami dot. JPK:
 1. Wykaz i opis zmian wprowadzonych do RAKSSQL w związku z JPK - POBIERZ >>
 2. Porady dla użytkowników RAKSSQL związane z JPK - POBIERZ >>
 3. Eksport danych z RAKSSQL do JPK - POBIERZ >>
 4. Kontrola poprawności i elektroniczna wysyłka JPK z RAKSSQL - POBIERZ >>
 5. Uzgodnienie danych RAKSSQL z JPK - POBIERZ >>
 6. Terminy wejścia w życie przepisów o JPK - POBIERZ >>

Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady przesyłania JPK organom kontrolującym. Organy kontroli mogą żądać przekazania JPK na 2 sposoby:
 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłka za pomocą oprogramowania udostępnionego przez MF przy wykorzystaniu sieci Internet),
 2. Na informatycznych nośnikach danych (np. przy wykorzystaniu płyty CD lub pendrive`a).

Jedynie JPK przesyłane w pierwszy sposób muszą być opatrzone e-podpisem (bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu). Ustawodawca nie wprowadził obowiązku podpisu elektronicznego w przypadku JPK udostępnianych na informatycznych nośnikach danych. Nie oznacza to jednak, że jeżeli podatnik podpisze JPK udostępniany na elektronicznym nośniku e-podpisem, to będzie to czynność błędna. Wręcz przeciwnie – dzięki takiemu działaniu zachowa dodatkowy standard bezpieczeństwa.

RAKS2000

28 grudnia 2016 r. opublikowana została nowa wersja systemu RAKS2000 FK - 2017.0.0.55. Wprowadzono do modułu FK nową wersję dotychczasowej struktury JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" w wersji 2. Nowa wersja JPK będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., przy czym w praktyce będzie używana po raz pierwszy w lutym 2017 r. (dane za styczeń 2017 r. będą raportowane w lutym 2017 r.).
 1. Porady dla użytkowników RAKS2000 związane z JPK - POBIERZ >>
 2. Eksport danych z RAKS2000 do JPK - POBIERZ >>
 3. Kontrola poprawności i elektroniczna wysyłka JPK z RAKS2000 - POBIERZ >>
 4. Zmiany wprowadzone do RAKS2000 związane z JPK - POBIERZ >>

RAKSDOS

21 lutego 2017 r. opublikowana została nowa wersja RAKSDOS 2017.01.02.63. Udostępniono użytkownikom wersję 2 struktury JPK-VAT dla okresu 01.07.2016 – 31.12.2016. Uprzednio, dla wymienionego okresu dostępna była wersja 1 struktury. Zmiany dokonano w związku z komunikatem Ministerstwa Finansów informującego, że od 01.02.2017 r. aplikacja kliencka obsługiwać będzie pliki JPK_VAT tylko w nowej strukturze, obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku. W przypadku konieczności złożenia korekty pliku JPK_VAT, w szczególności za okres od lipca do grudnia 2016 roku, należy przekazać ją w nowej wersji struktury.

Zachęcamy do zapoznania się dodatkowymi dokumentami dot. JPK:
 1. Porady dla użytkowników RAKSDOS związane z JPK - POBIERZ >>
 2. Zmiany w RAKSDOS związane z JPK - POBIERZ >>
 3. Eksport danych z RAKSDOS do JPK - POBIERZ >>

Informacje ogólne dot. JPK

Od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa (a od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy) będą zobligowane do przekazywania szczegółowych danych podatkowych, dotyczących prowadzonej działalności Urzędom Skarbowym za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Firmy, które nie wdrożą JPK czy też nie udostępnią swoich danych, będą podlegały karze karno-skarbowej.

Na podstawie jakiej ustawy ma zostać wdrożone JPK?

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest związane z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649), która do Ordynacji podatkowej wprowadziła art. 193a, nakładający na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie.

Jakie firmy będą objęte JPK?

Obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczyć będzie w pierwszej kolejności dużych, a następnie także małych i średnich przedsiębiorstw. Terminy wprowadzania obowiązku raportowania z wykorzystaniem JPK są następujące:
 • Od 1 lipca 2016 roku - firma, która zatrudnia co najmniej 250 pracowników lub jej roczny obrót wyniósł co najmniej 50 mln euro
 • Od 1 stycznia 2017 roku - firma, która zatrudnia co najmniej 9 pracowników oraz jej roczny obrót wyniósł co najmniej 2 mln euro
Jakie dane podlegają raportowaniu w JPK?

Raportowaniu będą podlegać księgi podatkowe, które należy rozumieć jako księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.

Jakie są struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Zakres danych:
 • Księgi rachunkowe,
 • Magazyny,
 • Wyciągi bankowe,
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPiR,
 • Faktury VAT,
 • Ewidencje przychodów.
Jak będzie wyglądać procedura kontroli w zakresie JPK?
 • Bez wezwania organu podatkowego, podatnicy VAT będą zobowiązani do przekazywania plików JPK w strukturze "Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" za pomocą środków komunikacji elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
 • Na żądanie organu kontrolującego - Urząd Skarbowy występuje do podatnika z żądaniem przesłania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych za dany okres
 • Firma generuje z systemu dane, o które wystąpił Urząd Skarbowy
 • Zebrane dane przedsiębiorstwo przekazuje do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych
 • Następuje weryfikacja danych przez urząd i ich zapis na serwerze Ministerstwa Finansów
Jak się przygotować do wprowadzenia w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego?
 1. Sprawdź z ilu systemów informatycznych będą pochodziły dane potrzebne do wygenerowania JPK

 2. Porównaj dane z JPK z posiadanymi systemami

 3. Monitoruj aktualizację programów, które uwzględniają JPK i zaplanuj ją w swojej firmie

 4. Zainstaluj aktualizację i wygeneruj testowy plik JPK

 5. Sprawdź, czy wygenerowane dane są kompletne i poprawne pod względem merytorycznym
Uwaga! W przypadku faktycznej kontroli poprawianie danych na Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) jest zabronione, dlatego ważne jest przetestowanie mechanizmu, zwłaszcza jeśli w swojej firmie posiadasz oprogramowanie więcej niż jednego dostawcy.

Jednolity Plik Kontrolny nie obejmie okresów rozliczonych wcześniej, czyli przed lipcem 2016 roku.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu:

e-mail: kontakt@raks.pl
tel.: 22 517 73 33