Kadry i Płace

Wersja testowa
Pobierz wersję 30 dniową
pobierz
 
Informacje o programie
Kluczowe możliwości
pobierz
 

Instrukcja on-line
 zobacz
 


Przykładowe prezentacje
Automatyczna kontrola
wynagrodzeń chorobowych


Harmonogramy wypłat


Szablon umowy


Planowanie urlopów


Kartoteka pracownika


Kalendarze wzorcowe


Przedłużanie kalendarzy


Naliczanie wynagrodzenia
chorobowego

Bilans otwarcia dla
urlopów wypoczynkowych

Polecenia przelewów
do list płatniczych

Dodawanie umowy
o pracę

Rozwiązanie umowy
o pracę i wystawianie
świadectwa pracy
 

To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,  fundacjach i organizacjach non profit. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.


Aplikacja jako element całego systemu do zarządzania firmą jest z nim w pełni zintegrowana eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp.

Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy, z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

Moduł wyposażony jest w system zarządzania załącznikami, który daje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Przykładowo do kartoteki pracownika można podpiąć kopie elektroniczne: świadectwa pracy, oświadczenia lekarskie, wnioski urlopowe, zaliczki. Dokumenty te można w każdej chwili obejrzeć bez żmudnego przeszukiwania archiwum w segregatorach.

Podstawowe możliwości:

Kartoteka pracowników 

 • kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników,
 • na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu,
 • pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
 • zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika,
 • umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia),
 • w kartotece znajduje się kalendarz pracownika, w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika - choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.,
 • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów).

Struktura organizacyjna

 • program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy,
 • struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie,
 • grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.,
 • do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak: bony dla firmy, premia dla działu handlowego, itp.

KADRY

Program zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Pracownik może mieć dowolną ilość umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Umowy o pracę

 • ewidencja zawartych z pracownikiem umów o pracę,
 • definiowany bilans otwarcia dla pracowników (gdy ewidencja była prowadzona w innym programie lub „papierowo” należy wprowadzić dane początkowe do systemu),
 • rejestracja aneksów do umowy, wypowiedzenia warunków umowy, wypowiedzenia umowy,
 • przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają parametry wynagrodzenia (płacę zasadniczą, stawkę za godzinę, dodatki, premie, potrącenia itp.),
 • każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać i na jakich listach płatniczych będzie rozliczany.

Umowy cywilnoprawne

 • ewidencja zawartych z pracownikiem umów o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów – byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych, zryczałtowane oraz inne źródła,
 • przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają jego kwotę rachunku, przysługujące mu dodatki, premie, potrącenia itp.,
 • każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać.

Kalendarze

Program pozwala na efektywne zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze.

Kalendarze wzorcowe

 • tworzenie kalendarzy wzorcowych dla firmy oraz działów,
 • wypłaty i przelewy wynagrodzeń List płatniczych i rachunków przez moduł Finanse,
 • dziedziczenie informacji o dniach z kalendarza innej kategorii np. z kalendarza firmy,
 • generowanie kalendarza wzorcowego za pomocą szablonu, w którym jest zapisana informacja o dniu pracy, dniu wolnym od pracy. Dla dni pracy mogą być szczegółowo określone godziny pracy oraz liczba godzin do przepracowania.

Elektroniczna rejestracja czasu prac

 • automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych,
 • łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych,
 • możliwość rozbudowania o system kontroli dostępu,
 • współpraca z urządzeniami wielu producentów m.in. PC Therm, BiBi,
 • obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy i max. 1100 kart zbliżeniowych dla pracowników.

PŁACE

Program pozwala na ewidencje list umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Umożliwia wystawianie w miesiącu dowolnej ilości list płatniczych np. lista podstawowa, lista dodatkowa itp. Umożliwia przeliczanie archiwalnych realizacji za pomocą tych samych algorytmów, którymi został utworzony.


Listy płatnicze – umowy o pracę 

 • definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,
 • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
 • automatyczne i ręczne dodawanie list płatniczych,
 • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
 • realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej,
 • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
 • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
 • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
 • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata pracownikom połowy ich wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
 • możliwość edycji i ponownego przeliczenia realizacji umowy.

Listy płatnicze – umowy cywilnoprawne

 • definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,
 • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
 • możliwość automatycznego i ręcznego dodawania list płatniczych,
 • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
 • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
 • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
 • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
 • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata połowy wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
 • możliwość edycji i ponownego przeliczenia rachunku do umowy.

Harmonogram wypłat (list płatniczych)

 • program umożliwia tworzenie dowolnej ilości harmonogramów dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na podstawie których automatyzowane jest tworzenie list miesięcznych,
 • określenie rodzaju i sposobu określania daty wypłaty np. jak program ma się zachować jeśli dzień wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy,
 • harmonogram kontroluje zmiany umów i aneksów uwzględniając je automatycznie podczas tworzenia listy płatniczej,
 • program umożliwia dodawanie do harmonogramu wybranych umów.

Bilans otwarcia

 • bilans otwarcia pozwala na wprowadzenie informacji potrzebnych do pełnego i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownikom,
 • możliwość wprowadzania takich informacji jak: liczba godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego; kwota podstawy do średniej urlopowej; liczba miesięcy do nagrody jubileuszowej; liczba miesięcy do stanu od innych pracodawców; znacznik, czy dany miesiąc wchodzi do średniej chorobowej; kwota podstawy do średniej chorobowej; liczba godzin przysługującego urlopu wypoczynkowego; dochód ze stosunku pracy; kwota podstawy oskładkowanej poza systemem,
 • możliwość definicji własnego bilansu otwarcia lub dodania składników użytkownika do istniejącego bilansu otwarcia.

Składniki wynagrodzenia

 • składniki wynagrodzenia określają warunki wynagrodzenia,
 • możliwość obsługi dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie,
 • system zawiera predefiniowane składniki wynagrodzenia oraz umożliwia definiowanie własnych składników,
 • możliwość przypisania składników do umowy z pracownikiem i również.do firmy, działu, grupy płacowej,
 • możliwość przypisania składnika do rodzaju listy, a w konsekwencji rozliczania na wskazanych listach płatniczych np. płaca zasadnicza do listy podstawowej, premia do listy dodatkowej,
 • występowanie w programie dwóch rodzajów składników: składniki inicjowane, którym możemy przypisywać wartości oraz składniki wyliczane, którym możemy przypisać formułę określającą sposób ich wyliczenia,
 • różne wartości tego samego składnika wynagrodzenia w różnych okresach czasowych.

Schematy obliczeń płacowych

 • w programie istnieją gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i schemat dla bilansu otwarcia,
 • tworzenie własnych nowych schematów obliczeń płacowych i modyfikacja istniejących.

Znaczniki

Znaczniki określają w jaki sposób dany składnik ma być uwzględniany w trakcie obliczeń wynagrodzenia i obliczeń płacowych, podatków, ZUS.

 
Płatnik

 • sporządzanie i przesyłanie do programu Płatnik miesięcznych raportów rozliczeniowych: RCA, RZA, RSA i DRA,
 • import danych zgłoszeniowych ZUA, ZZA z programu Płatnika,
 • eksport danych do Płatnika ZUA, ZZA.

e-Deklaracje

System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu  e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module kadrowo-płacowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.
RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

 • PIT-11,
 • PIT-4R,
 • PIT-40,
 • PIT-8AR,
 • PIT-R,
 • PIT-8S.

Zestawienia

 • program posiada wbudowany system generatora, który umożliwia tworzenie nowych i dostosowanie istniejących zestawień. System zawiera moduł deklaracji podatkowych,
 • drukowanie umów o pracę, aneksów do umowy o pracę, świadectw pracy, wypowiedzenia umowy, wypowiedzenia warunków umowy,
 • drukowanie umów zleceń oraz umów o dzieło a także listy wypłat z umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • drukowanie list płac,
 • drukowanie karty podatkowej, karty wynagrodzeń oraz zestawienia składek ZUS za rok,
 • drukowanie zestawienia wypłat z umów cywilnoprawnych,
 • drukowanie ewidencji miesięcznej oraz rocznej czasu pracy,
 • wystawianie oświadczenia PIT-2, PIT-12,
 • wystawianie deklaracji PIT-8A, PIT-4, PIT-40, PIT-11/8B, PIT-8S, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-R.

Finanse

 • system umożliwia obsługę kasy, banku oraz pełną obsługę rozrachunków,
 • tworzenie kwitów kasowych, zaliczek pracowniczych oraz raportów kasowych,
 • tworzenie wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu,
 • obsługa bankowości elektronicznej:
  - PKO BP,
  - Pekao SA,
  - BRE,
  - BZ WBK,
  - ING,
  - BPH,
  - BGK,
  - Raiffeisen,
  - BOŚ,
  - Citi Bank,
  - Kredyt Bank,
  - HSBC,
  - Millenium,
  - Societe Generale,
  - Dresdner Bank,
  - Danske Bank,
  - Tokyo-Mitsubishi,
  - Alior Bank,
  - DZ Bank,
  - BNP Paribas Fortis,
  - Invest Bank,
  - Bank Pocztowy

Księgowość

 • pełna integracja z systemem księgowym,
 • automatyczne rozksięgowanie list płatniczych na podstawie wzorców księgowań.